در قسمت های قبلی گفتیم بهترین سبک زندگی اونه که منو حفظ کنه و این سبک زندگی طبیعتا نباید سرشار از آزمون و خطا باشه ، پس باید ارائه سبک زندگی از سازنده انسان باشد
در این قسمت می خواهیم به این برسیم که خدا خالق کل است و وجود دارد ، و این خالق خودش خالق ندارد، یعنی نباید داشته باشد چون باید مجدد بری سراغ خالق نهایی و اصلی .